Het koffertje met de miljoenennota is weer opgeborgen. Welke veranderingen heeft het kabinet voor ons in petto? Wij informeren u graag over de belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering.

Premies, bijdragen en verplicht eigen risico

Nominale premie

De gemiddelde nominale premie stijgt in 2016 volgens de verwachtingen van het kabinet met € 85,- (circa € 7,- per maand). Deze stijging is opmerkelijk lager dan voorgaande jaren. In november stellen de zorgverzekeraars deze nominale premie definitief vast. 

Verplicht eigen risico

Het wettelijk eigen risico wordt € 385,- per jaar, dit is een stijging van € 10,- ten opzichte van vorig jaar.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers daalt van 6,95% naar 6,75% in 2016. Voor werknemers wordt deze bijdrage rechtstreeks betaald door de werkgever tot het maximum bijdrageloon (€ 52.765,- in 2016). Zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betalen zelf de inkomensafhankelijke bijdrage. In 2015 is dit nog 4,85%, in 2016 wordt dit verhoogd naar 5,5%. 

Premie Wet langdurige zorg (Wlz)

De premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft voor 2016 ongewijzigd, namelijk 9,65%. Deze premie wordt geheven over de eerste twee belastingschijven.

Wijzigingen in de basisverzekering

Ieder jaar verandert de samenstelling van de basisverzekering. Dit jaar zijn de wijzigingen zeer beperkt en wordt de basisdekking zelfs uitgebreid. Hieronder een beknopte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.

Uitbreiding ambulancevervoer

In 2016 heeft ieder kind jonger dan 18 jaar recht op vervoer naar een therapeut of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Voorwaarde is dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg geheel of gedeeltelijk betaald worden door het verantwoordelijke college van burgemeester en wethouders.

Uitbreiding zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg

In 2015 worden de kosten van verpleging en verzorging vergoed voor alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg). In 2016 wordt dit aangevuld met een vergoeding voor het vervoer van en naar het verpleegkundig kinderdagverblijf als dit medisch noodzakelijk is.

Uitbreiding prenatale chirurgie open ruggetje

Behandeling is op dit moment uitsluitend in Leuven mogelijk. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister toegezegd deze prenatale operatie in België te vergoeden. Voorwaarde is wel dat een Nederlands Universitair Medisch Centrum het traject zorgvuldig begeleidt.

Uitbreiding prenatale screening

Vrouwen die in het buitenland een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) laten uitvoeren, waaruit blijkt dat het ongeboren kind een aanmerkelijke kans maakt op een bepaalde chromosoomafwijking, krijgen de kosten van vervolgonderzoek in Nederland vergoed. Voorheen werden deze kosten uitsluitend vergoed indien de combinatietest en eventuele NIPT in Nederland hadden plaatsgevonden.

Sportarts

Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een sportarts, als dit tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zorgt er voor dat een huishouden maximaal een bepaald percentage van het inkomen bijdraagt aan de kosten van de nominale premie en het verplichte eigen risico. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt volgens de raming van de overheid van € 942,- naar € 1.103,- en voor meerpersoonshuishoudens van € 1.791,- naar € 1.935,- in 2016. Het kabinet verwacht dat de stijging van de zorgtoeslag niet groot genoeg zal zijn om de premiestijging volledig te compenseren.

Uw medewerkers als eerste op de hoogte van de nieuwe premies?

Met een zorgverzekering van IAK zijn uw medewerkers verzekerd van goede zorg. Uw medewerkers kunnen zich aanmelden voor onze premiemelder. Binnenkort ontvangt u van ons hierover een e-mail nieuwsbrief die u kunt verspreiden onder uw medewerkers.