Privacyverklaring

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Algemeen

Aon is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars en volmachtbedrijven. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt Aon persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat 
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en kaartgegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status.
 • demografische gegevens zoals informatie over levensstijl en behoefte aan verzekeringen
 • gegevens over rijgedrag en details met betrekking tot het rijbewijs, verzekeringshistorie  en schadeverleden
 • marketingvoorkeuren

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens voor bijvoorbeeld het afsluiten van ongevallen, ziektekosten- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en het behandelen van schades. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens  verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren dan wel een schade af te wikkelen of uit te betalen. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Aon en wijst op deze privacyverklaring.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Aon informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en raadpleegt Aon daarom ook derde partijen voor gegevens met betrekking tot fraude (FRISS) en kredietwaardigheid (Focum). Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd. In deze gevallen heeft Aon een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.

Aon verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

 • het leveren van de door u gevraagde diensten
 • het bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen
 • het beoordelen en accepteren (door het volmachtbedrijf van Aon)
 • het sluiten en uitvoeren van de verzekering (volmachtbedrijf van Aon)
 • schadebehandeling
 • onderzoeken van schades of klachten in verband met verzekeringspolissen of de dienstverlening
 • advisering op het gebied van risicobeheersing
 • advisering met betrekking tot pensioenen en verzuimbegeleiding
 • onderzoek naar klanttevredenheid
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Aon en verbetering van producten en diensten
 • onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid
 • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie van gegevens, faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit 
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • het aanbieden  van andere producten die voor u interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Aon-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Aon de gegevens verwerkt.

Indien wordt opgetreden  als gevolmachtigde agent conform de Wet op het financieel toezicht (Wft), dan wordt eveneens geconformeerd aan  de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, het Protocol Incidentenwaarschuwingensysteem Financiële Instellingen (www.verzekeraars.nl) en het Privacyreglement van het CIS (www.stichtingcis.nl).
Zie voor meer informatie over het volmachtbedrijf ook www.oneunderwriting.nl.

Persoonsgegevens en uw schadeverzekering

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de beoordeling van uw verzekeringsaanvraag, het sluiten en uitvoeren van de verzekering. Bij een motorrijtuigverzekering wordt het kenteken aangemeld bij de RDW. Dit is een wettelijke verplichting.

Voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag worden persoonsgegevens verzameld, geanalyseerd en gecombineerd tot een profiel. Met profielen brengen wij de mogelijke risico’s in kaart.

Onder het uitvoeren van de verzekering vallen: bepalen of u recht hebt op vergoeding van  de gedeclareerde schade, betalen aan derden (bijvoorbeeld een schadeherstelbedrijf), betalen van vergoeding aan u, innen van premie, uitvoeren van controles, bestrijden van fraude (waaronder een intern registratiesystem), verhalen van schade op derde partijen, behandelen van klachten en geschillen.

Persoonsgegevens en uw zorgverzekering

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering is het uitgangspunt dat iedere verzekeringsplichtige geaccepteerd wordt. Dat is bepaald in de Zorgverzekeringswet.


In het kader van uw zorgverzekering verwerken wij uw burgerservicenummer (hierna: bsn). Wij zijn wettelijk verplicht om dit nummer vast te leggen en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met zorgaanbieders en indicatieorganen. Dit is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Vecozo (veilige communicatie in de zorg) wordt gebruikt door zorgaanbieders om te controleren of en hoe iemand verzekerd is bij een zorgverzekeraar. Aon is aangesloten bij Vecozo en wisselt in dit kader persoonsgegevens met andere zorgaanbieders uit.

Daarnaast verwerken wij in het kader van (aanvullende) zorgverzekeringen gegevens over uw gezondheid. Dit is nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) zorgverzekering. Bedoelde gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens. Een medisch adviseur is de (tand)arts die Aon op onafhankelijke wijze adviseert over medische zaken en functioneel leiding geeft aan de medewerkers (de zogenoemde Functionele eenheid).die deze gegevens verwerken. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan medewerkers verstrekt die onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Aon baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Uitvoering geven aan de overeenkomst
In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming van een wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Aon is bijvoorbeeld vergunningplichtig onder de WFT en staat onder toezicht van de DNB. Aon is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming
We verwerken gegevens op basis van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken in combinatie met bijvoorbeeld profiling. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan of uitwisseling met derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten.
 • expertisebureaus, juristen,  en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages.
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen.
 • overheidsinstanties waar nodig voor Aon om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van motorrijtuigenverzekeringen worden gegevens doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 • derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Aon worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.
 • rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Aon. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden.
 • medische deskundigen bijvoorbeeld in geval van dienstverlening omtrent ziektekostenverzekeringen en claimsafhandeling.
 • onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven  van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen.

Specifieke verstrekking aan of uitwisseling met derden door volmachtbedrijf

Aon kan – indien zij optreedt als gevolmachtigde agent, ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden, maar blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die onder andere Vecozo en Vektis namens Aon of zorgverzekeraars verrichten.
Vecozo stelt bijvoorbeeld zorgverleners in staat om declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal aan te leveren. Vektis ondersteunt zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en overheidspartijen bij het verbeteren van de zorg en het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in Nederland.

Ook als er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden worden uw persoonsgegevens soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht aan derden. Voorbeelden van het delen met derden zijn:

 • De zorgverzekeraar die volmacht heeft verleend aan het volmachtbedrijf van Aon. De zorgverzekeraar heeft eigen wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens vast te leggen en dient te registreren wie diens klanten zijn, teneinde op eigen wijze uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst;
 • Basis Registratie Personen: zorgverzekeraars en het volmachtbedrijf van Aon verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen (bijvoorbeeld uw geregistreerde woonadres). De Basis Registratie Personen wordt door alle gemeentes in Nederland gezamenlijk beheerd;
 • Zorgaanbieders met wie een contract is gesloten: zij brengen de kosten van zorg direct bij ons in rekening. Dit zijn de zorgaanbieders waar u gebruik van hebt gemaakt;
 • SOS International – alarmcentrale voor calamiteiten die zich in het buitenland voordoen. De alarmcentrale treedt op, bemiddelt en coördineert tussen u, Aon en buitenlandse hulpdiensten; 
 • College van burgemeester en wethouders: Aon of de zorgverzekeraar wisselt persoonsgegevens uit met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woont voor het voorkomen en verminderen van schulden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Werkgevers of belangenbehartigers: als u korting krijgt op uw premie omdat u onderdeel
 • uitmaakt van een collectiviteit, gebruikt Aon uw persoonsgegevens om periodiek bij uw werkgever of belangenbehartiger te controleren of u nog recht heeft op deze korting.
 • Zorgkantoren: hiermee worden gegevens uitgewisseld om te voorkomen dat zorg zowel  op grond van de Wet langdurige zorg als de basisverzekeringwordt betaald, en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg;
 • Toezichthouders: wij wisselen persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is een wettelijke verplichting. Dit kan onder meer het geval zijn na een datalek, welk datalek tevens in een datalekregister wordt genoteerd. Het datalekregister wordt tevens uit hoofde van een wettelijke verplichting met de externe functionaris voor gegevensbescherming uitgewisseld;
 • Aon of Zorgverzekeraars krijgen regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet volstaan kan worden met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is, en toestemming vragen niet mogelijk was.
 • Incidentenregister: de zorgverzekeraar en of Aont heeft een Incidentenregister waarin persoonsgegevens worden opgenomen. In dit register worden gebeurtenissen opgenomen die als gevolg hebben of zouden kunnen hebben dat de belangen, integriteit of veiligheid van de verzekerden, of de (medewerkers van) Aon of de zorgverzekeraar of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals het vervalsen van nota’s, identiteitsfraude, skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en opzettelijke misleiding.
 • Extern Verwijzingsregister: hierin worden de persoonsgegevens opgenomen van personen waarvan in voldoende mate vaststaat dat zijn gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van (medewerkers van) Aon of de zorgverzekeraar of zijn verzekerden. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • als u een schadeherstelbedrijf bezoekt met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten, zal het schadeherstelbedrijf de kosten direct bij ons in rekening brengen.

Opnemen telefoongesprekken

In het kader van opleiding en training van de Klantenservice en schadebehandeling medewerkers worden willekeurige gesprekken met klanten opgenomen.
Daarnaast worden telefoongesprekken opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

 • Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de klant;
 • Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen de groep waartoe Aon behoort danwel cliënten en medewerkers;
 • Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.
De opgenomen telefoongesprekken en eventuele persoonsgegevens daarvan worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Verwerking buiten de EU

Aon is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over de geografische grenzen heen reiken. Gezien het wereldwijde karakter van de diensten die door Aon worden verleend, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Aon zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Aon een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Direct Marketing

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer wij u per e-mail benaderen voor marketing- doeleinden hebben wij vooraf van u uw toestemming nodig.

Automatische gegevensverzameling

Aon kan tijdens uw bezoek aan een Aon-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aon biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor Aon om de dienstverlening (volledig) te leveren.

Geautomatiseerde verwerking

Bij het aanvragen van bepaalde (veel voorkomende) verzekeringen kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Dat betekent dat acceptatie of afwijzing plaatsvindt door bijvoorbeeld een computersysteem zonder dat sprake is  van menselijke tussenkomst, aan de hand van door u op een website of aanvraagformulier ingevulde gegevens. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming waarbij ook sprake zal kunnen zijn van controle op kredietgegevens, schadehistorie en fraudepreventie controles. Wanneer een beslissing op basis van louter geautomatiseerde verwerking wordt genomen,  wordt u telkens de mogelijkheid geboden van menselijke tussenkomst. 
U heeft de mogelijkheid zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van Aon (zie contactgegevens verderop in deze Statement).

Websites van derden

Via websites van Aon kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door Aon en haar dochterondernemingen en werkmaatschappijen in de diverse landen. Aon kan ook links aanbieden naar websites die niet door Aon worden beheerd. Deze websites worden niet door Aon gecontroleerd en Aon is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen

Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Bewaartermijnen van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard (met ingang van het jaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben), met een aantal uitzonderingen.

De uitzonderingen zijn:
 • Niet gesloten verzekering: Het kan voorkomen dat u bij ons een verzekeringen heeft aangevraagd, maar deze niet heeft afgesloten. Omdat u zelf besloot de verzekering niet te willen sluiten, of omdat wij deze geweigerd hebben. In dat geval bewaren wij uw gegevens tot 1 jaar na de aanvraag. Op die manier kunnen wij uw gegevens controleren als u het volgende jaar opnieuw een aanvraag indient.
 • Na beëindiging van uw verzekering: Hebt u wel een verzekering gesloten , maar is deze inmiddels beëindigd? Dan bewaren wij uw gegevens tot maximaal 7 jaar nadat uw verzekering geëindigd is, dan wel tot maximaal 7 jaar nadat er nota’s van u zijn ontvangen.
 • Onderzoek medische gegevens (zorgverzekeringen): Hebben wij een onderzoek uitgevoerd, waarbij uw medische gegevens zijn gebruikt ? Dan bewaren wij deze zolang dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is. Dan bewaren wij uw gegevens tot maximaal 7 jaar nadat uw verzekering geëindigd is, dan wel tot maximaal 7 jaar nadat er nota’s te n behoeve van u zijn ontvangen.
 • Fraude: Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten.
 • Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden: Deze gegevens bewaren wij maximaal 13 weken.
 • Betalingsgedrag: Als uw verzekering is beëindigd omdat u niet of te laat betaalde, worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, tenzij de verjaring van on ze vordering is gestuit.
 • Klachten en geschillen: Uw gegevens in het kader van klachten en geschillen bewaren wij tot 2 jaar nadat de procedure is afgerond.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij  van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Aon
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de gegevens wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is. 
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden
 • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dien dan een verzoek bij ons in en geef aan van welk recht u gebruik wilt maken.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren. Voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de afdeling Global Corporate Compliance via een e-mail aan compliancebenelux@aon.nl.
Aon bewaart uw gegevens steeds zo lang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Aon gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Aon de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen.
Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan compliancebenelux@aon.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Aon Groep Nederland bv
t.a.v de afdeling Juridische Zaken & Compliance
Postbus 518
3000 AM Rotterdam
U kunt ook contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de gegevensbescherming:
mw. W.A. van Oosten - Hartman +31 10 448 72 81
mw. I.J. Mulleneers - Huibers +31 62 508 60 94

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aon, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Aon met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 1 september 2018 vernieuwd.

Hoe gebruikt u uw privacyrechten?

U hebt het recht u te verzetten tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens hebben en verwerken. U mag ze ook inzien, laten corrigeren, overdragen aan een andere partij of bevriezen. U kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek bij ons in te dienen.