Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van IAK Verzekeringen B.V. en IAK Volmacht B.V. (hierna: ‘IAK’). Hierin zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verkrijgen.

IAK respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Naast de geldende wet- en regelgeving leven wij ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars na.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldingen zijn te raadplegen via het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden van verwerking

Wanneer u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen
 • De verzekeringsovereenkomst uit te voeren
 • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • De integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen
 • De website van IAK te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. 

Aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens aan ons te verstrekken, waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, een en ander afhankelijk van de soort verzekering of financiële dienst die u wenst.

Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer) en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om ons klantenbestand te vergroten, statistische analyses uit te voeren en voor marketingdoeleinden.

Onze website en Mijn IAK

Op onze website iak.nl kunt u uw premies berekenen voor diverse verzekeringen, direct online verzekeringen afsluiten, online uw schade melden, een offerte aanvragen of een declaratie indienen voor uw zorgverzekering. Hiervoor hebt u een persoonlijk account nodig.

U kunt een persoonlijk account aanvragen via onze Klantenservice. U krijgt dan per e-mail een wachtwoord toegestuurd. Dit dient u direct weer te veranderen in een persoonlijk wachtwoord. Wanneer u een account aanmaakt vragen wij u ook om ons onder meer de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Dit laatste in verband met extra beveiliging en identificatie voor de website.

Bijzondere gegevens

Bij sommige verzekeringen vragen wij u om ons bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. U kunt hierbij denken aan medische gegevens en strafrechtelijke gegevens.

Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik. Hierbij houden wij ons aan het ‘Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars’ en het ‘Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen’.
Dergelijke bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

Zorgverzekeringen

In het kader van uw zorgverzekering verwerken wij uw Burgerservicenummer (hierna: bsn). Wij zijn wettelijk verplicht om dit nummer vast te leggen en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met zorgaanbieders en indicatieorganen. Dit is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Daarnaast verwerken wij in het kader van (aanvullende) zorgverzekeringen gegevens over uw gezondheid. Dit is nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) zorgverzekering. Bedoelde gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens. Een medisch adviseur is de (tand)arts die IAK op onafhankelijke wijze adviseert over medische zaken en functioneel leiding geeft aan de medewerkers die deze gegevens verwerken. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan medewerkers verstrekt die onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Acceptatie-, risico- en fraudebeleid

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij uw gegevens in de databank van het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag).

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Opnemen telefoongesprekken

In het kader van opleiding en training van de IAK Klantenservice en schadebehandeling medewerkers worden willekeurige gesprekken met klanten opgenomen.
Daarnaast worden telefoongesprekken opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de klant;
 2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen IAK de groep waartoe IAK behoort dan wel cliënten en medewerkers;
 3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.

De opgenomen telefoongesprekken en eventuele persoonsgegevens daarvan worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Beveiliging

IAK heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. We hebben hiervoor beheerprocedures ingericht. Ook onze website, waarop uw persoonlijke gegevens te zien zijn, is uitstekend beveiligd. Onbevoegden hebben zo geen toegang tot uw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend langer wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons niet verhandeld aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, clearinghuizen zoals CHA in verband met facturering door apothekers, Centrale Expertise Dienst (CED) in verband met regresrecht, CAK in verband met wanbetaling en bronheffing, Zorginstituut Nederland (ZiNL), de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), Alarmcentrale SOS International, de met ons samenwerkende of risicodragende verzekeraars en automatiseringsdienstverleners).

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden:

 • wanneer u hiervoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
 • als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • om een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak na te komen;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • ter vrijwaring van uw vitale belangen;
 • voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten;
 • ter voorkoming of bestrijding van fraude;
 • in verband met een fusie of overname van of door IAK.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde (werknemers van) bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ons Privacy Statement na te leven en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. 

Uitsluitend indien IAK hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of
toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens.

Vecozo

Daarnaast wordt Vecozo (veilige communicatie in de zorg) gebruikt door zorgaanbieders om te controleren of en hoe iemand verzekerd is bij een zorgverzekeraar. IAK is aangesloten bij Vecozo en wisselt in dit kader persoonsgegevens met andere zorgaanbieders uit.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering

U kunt de meeste gegevens bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op ‘Mijn IAK’.
Daarnaast  kunt u ons vragen om een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd en kunt u ons verzoeken uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Tot slot kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt uw verzoek hiertoe schriftelijk indienen bij: 
IAK Verzekeringen
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 90165
5651 CD Eindhoven

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en bsn-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.
Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Vragen of klachten

Onze afdeling Compliance helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement. Meer informatie over onze klachtenprocedure is hier te vinden.

Wat verwachten wij van u?

IAK doet er alles aan om uw gegevens (persoons- en bijzondere gegevens) vertrouwelijk te behandelen, te gebruiken en te verwerken. Dit neemt niet weg dat wij van u mogen verwachten  dat u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om  gaat en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens en polisnummers niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen

IAK behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds opvraagbaar via deze website www.iak.nl.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Graag leggen wij u uit:

 • wat cookies zijn;
 • hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen;
 • wat basiscookies en optimale cookies zijn;
 • welke gegevens wij van u verwerken;
 • wat wij met deze gegevens doen;
 • dat ook andere partijen cookies op iak.nl kunnen plaatsen;
 • waar u een overzicht van alle cookies vindt;
 • hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Als u onze website bezoekt, worden deze tekstbestanden op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Met cookies kunnen we informatie over uw websitebezoek bijhouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert? Dan kunt u niet alle mogelijkheden van de website gebruiken.

U kunt uw cookie-instellingen aanpassen Welke cookies wij wel en niet plaatsen? Dat kunt u met de cookie-instellingen regelen. U komt bij deze instellingen door op de button hieronder te klikken. Bij de instellingen kunt u kiezen voor 2 soorten cookies:
 • basiscookies: dit zijn noodzakelijke en statistische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen ze informatie over de manier waarop klanten onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kunt u dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen noodzakelijke en statistische cookies zonder toestemming plaatsen. Lees meer over basiscookies.
 • optimale cookies: hieronder vallen de social media cookies en advertentiecookies. Kiest u voor optimale cookies? Dan kunnen wij de gegevens van verschillende cookies combineren met gegevens over u. Die gegevens hebben wij, omdat u klant bij ons bent. Zo kunnen wij u interessante informatie en advertenties laten zien. Wij mogen optimale cookies niet zonder uw toestemming plaatsen.

Mijn cookie-instellingen

U kunt uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Past u uw cookie-instellingen aan? Dan gebruiken en plaatsen wij vanaf dat moment alleen cookies waar u toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kunt u altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Dat doet u via uw browser. Deze gegevens verwerken wij van u:

Als u onze website bezoekt, verwerken wij via cookies de volgende gegevens van u:
 • het lP-adres van uw apparaat
 • de webpagina’s die u bezoekt
 • uw klik- en surfgedrag
 • de internetbrowser die u gebruikt
 • hoeveel tijd u op onze webpagina of app doorbrengt

Gebruikt u Mijn IAK? Dan verwerken wij via cookies deze gegevens:
 • uw inloggegevens
 • gegevens die u achterlaat op de website
 • uw klik- en surfgedrag
 • het IP-adres van uw apparaat
 • de gegevens die bekend zijn in Mijn IAK

Op de persoonsgegevens die wij verwerken is het privacybeleid van IAK Verzekeringen van toepassing.

Kiest u voor basiscookies? Dit doen wij met uw gegevens

Als u voor basiscookies kiest, gebruiken wij uw gegevens voor:

Een goed werkende website

Cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Daarnaast blijven uw gebruikersvoorkeuren bekend. Dat is handig bij internetbankieren, de zoekmachine op onze website of digitale formulieren. U hoeft uw gegevens dan niet steeds opnieuw in te voeren.

Verbetering van onze website

Wij gebruiken cookies om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Wij verzamelen en analyseren gegevens over uw bezoek aan iak.nl, bijvoorbeeld:

 • het aantal pagina’s dat u bezoekt
 • uw ingevulde zoektermen
 • hoe lang u op onze website bent
 • hoe vaak u terugkomt

Zo kunnen wij zien welke onderdelen van onze website interessant zijn voor u. En waar we aanpassingen kunnen doen.

Kiest u voor optimale cookies? Dit doen wij met uw gegevens

Als u voor optimale cookies kiest, krijgt u standaard ook basiscookies. Daarnaast gebruiken wij bij optimale cookies uw gegevens voor:

Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen

Wij willen u graag informatie en aanbiedingen laten zien die passen bij uw interesses en voorkeuren. Personaliseren, noemen we dat. Heeft u bijvoorbeeld een schadeverzekering bekeken? Dan kunt u op een later moment een advertentie van zo’n schadeverzekering te zien krijgen. Dit doen we door trackingcookies te plaatsen. Daarmee kunnen we uw gedrag op onze website onderzoeken. Bijvoorbeeld uw klik- en surfgedrag. Maar ook de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt. En hoe lang u onze website precies gebruikt.

Een persoonlijk profiel

Kiest u voor optimale cookies? Dan combineren wij uw online gedrag met (persoons)gegevens die u achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld uw geboortedatum, kenteken en woonplaats. Wij maken met deze informatie één profiel. Bent u klant van IAK? Dan leggen wij uw gedrag op onze website via verschillende internetbrowsers vast in een profiel. Aan dit profiel kunnen wij de gegevens koppelen die we al van u hebben, zoals:

 • uw producten
 • de start- en einddatum van uw contract
 • uw geboortedatum
 • uw adresgegevens
 • uw klantnummer

Wij onderzoeken en combineren uw gegevens alleen bij internetbrowsers waarin u heeft gekozen voor optimale cookies. Wij tonen gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op basis van deze verzamelde gegevens op onze eigen website en op andere websites. Heeft u niet gekozen voor optimale cookies? Dan ziet u algemene informatie en aanbiedingen. Hier worden uw online gedrag en persoonsgegevens niet voor gebruikt.

Banners op andere websites

Door trackingcookies kunt u ook op andere websites advertenties zien die passen bij uw persoonlijke voorkeuren. Wij kunnen bijvoorbeeld advertenties voor producten of dienstverlening laten zien op social media. Ook kunnen wij deze advertenties laten zien op websites van partners waar IAK mee samenwerkt. Dit kan op basis van uw gedrag op onze website. Of op basis van gegevens in het profiel dat we van u hebben opgebouwd. Zo kunnen wij onze dienstverlening afstemmen op uw surf- en zoekgedrag.

Ook andere partijen kunnen cookies plaatsen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Ze kunnen u ook interessante informatie laten zien. Verder ziet u op onze website video’s van YouTube en buttons van bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van iak.nl delen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze social media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze socialmediakanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Al onze cookies vindt u in ons cookieoverzicht

In het IAK Cookie Overzicht ziet u welke cookies wij plaatsen. En waar wij ze voor gebruiken. Wij doen ons best dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. In de laatste balk ziet u onder welke cookie-instelling de cookie valt. Achter elke naam van de cookie staat hoe lang de gegevens bewaard blijven. Verwijdert u cookies in uw browser? Dan verdwijnen ze natuurlijk meteen. Als u de webpagina opnieuw opent, plaatsen wij opnieuw cookies. Via onze website kunnen andere partijen ook cookies plaatsen. Deze partijen bepalen zelf de inhoud en de duur van deze cookies. Meer informatie leest u in het cookiebeleid van deze andere partijen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw cookie-instellingen zelf aanpassen op onze website. Maar u kunt ook aanpassingen doen in uw internetbrowser: Klik op de button hieronder om uw voorkeur aan te passen.

 • U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen.
 • U kunt cookies automatisch laten verwijderen als u de website verlaat.
 • U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.
 • U kunt voorkomen dat cookies geplaatst worden.

mijn cookie instellingen

De instellingen op uw internetbrowser krijgen altijd voorrang op uw instellingen bij onze website. Maar let op: u kunt dan niet meer van alle mogelijkheden van onze website gebruikmaken. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen van uw browser? Met deze links leest u hoe dat moet. U moet dan wel uw browser herstarten:


Bij nieuwe ontwikkelingen passen wij deze pagina aan

Wij kunnen de informatie op deze pagina aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u daarom aan deze informatie regelmatig te bekijken. Dit cookiebeleid is in december 2017 voor het laatst aangepast.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen heeft over uw privacybescherming? Neem dan contact met ons op.