Copyright

Het intellectueel eigendomsrecht op de informatie op deze website berust bij IAK Verzekeringen B.V. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IAK Verzekeringen B.V.