Philips Health Care

Aanvragen

Iedereen heeft er belang bij dat je snel en kundig wordt geholpen. Ook als je je nog niet ziek hebt gemeld, of als je denkt klachten te hebben, kunt je in aanmerking komen voor hulp bij de zorgverleners via Philips Health support. 

Hoe kan ik Philips Health support aanvragen?
De procedure om diensten uit Philips Health support te gebruiken is eenvoudig. Het aller belangrijkste is dat je je bij klachten zo snel mogelijk wendt tot je leidinggevende, HR manager of bedrijfsarts. Alleen zij kunnen je doorverwijzen naar Philips Health support.

Aanmeldingsformulier
Naast het algemene Aanmeldingsformulier Philips Health support is er ook een Aanmeldingsformulier IAK Philips Mediation Health support en een Aanmeldingsformulier Groepstrajecten Philips Health support. Bij de downloads vind je instructies voor het invullen van de aanmeldingsformulieren.

Toestemming 
Tijdens de aanmelding voor Philips Health support vraagt je leidinggevende, HR manager of bedrijfsarts of je toestemming geeft voor o.a. het doorgeven van je NAW-gegevens en zal dit aanvinken op het betreffende aanmeldingsformulier en deze dan versturen naar afdeling Zorgadvies van IAK.

Meer informatie over je privacy

De interventie
Na ontvangst van de aanmelding zorgt IAK ervoor dat je interventie in gang wordt gezet. Je wordt rechtstreeks door de zorgaanbieder (bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut) uitgenodigd voor een intake. De intake vindt plaats binnen een van te voren afgesproken aantal werkdagen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het maximaal aantal werkdagen tussen de intake en de behandeling en/of de begeleiding zelf.


 • Management Coaching (MC)
  Persoonlijk advies aan leidinggevenden en personeelsfunctionarissen over uiteenlopende problemen van of met medewerkers. Zij kunnen gebruik maken van dit product en gesprekken aangaan met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit product kan ook telefonisch worden afgenomen.

 • Mediation (MED)
  Het zodanig begeleiden van partijen bij arbeidsconflicten dat gezamenlijk een oplossing wordt gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 • Korte Psychologische Zorg Online (KPZO)
  Psychologische diagnostiek en zorg via internet voor medewerkers met enkelvoudig/matig ernstige problematiek. Internet, of liever het beeldscherm, vervangt het face-to-face aspect in de communicatie tussen medewerker en zorgverlener.

 • Intensieve Psychologische Zorg (IPZ)
  Psychologische diagnostiek en zorg voor medewerkers met meer complexe problematiek en/of multiple diagnosen/stoornissen, waarvoor een groter aantal behandelsessies benodigd is over een langere periode. 

 • Trauma Opvang en Nazorgadvies (TON)
  Opvang bij onverwachte schokkende gebeurtenissen, waardoor het risico op een (blijvend) trauma met verzuim tot gevolg aanzienlijk kan worden teruggebracht. TON is beschikbaar binnen één werkdag voor een afdeling of team, maar er kan indien gewenst zelfs binnen 2 uur (een) bedrijfsmaatschappelijk werker(s) inschakeld worden voor groepsbegeleiding. 

 • Intake Fysiek (IF)
  Voorafgaand aan alle fysieke trajecten vindt een analyse van het gezondheidsprobleem plaats.

 • Korte (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (K(O)HF)**
  Behandelen en adviseren van Philips medewerkers met (sub-) acute arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De fysieke belastbaarheid wordt verhoogd, zodat beter met (werk-)belasting kan worden omgegaan.

 • Lange (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (L(O)HF)**
  Behandeling, coaching en training over een langere periode aan Philips medewerkers met complexe, arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

 • Werkplek Check-up (Versie light)
  Een éénmalige inventarisatie van de werkplek, de individuele werkmethodiek en de werktechniek van de Philips medewerker met advies ter bevordering van gezond werkgedrag.

 • Werkplek Herstelinstructie Fysiek (WHF)
  Het gaat hier om het aanleren van een gezonde werkhouding, werktechniek en werkstijl, waardoor de Philips medewerker beter in staat wordt gesteld zijn werkbelasting in te schatten en daarmee klachten te voorkomen. 

 • Belastbaarheids Training Fysiek (BTF)
  Een trainingsprogramma met als doel vergroting van de belastbaarheid en voorkoming of vermindering van klachten in de toekomst.

 • Voeding en Beweging (VB)
  Een groepstrainingsprogramma voor Philips medewerkers met overgewicht, gericht op het aanleren van gezonder bewegings- en eetgedrag.

** Binnen Philips Health support  is aan de diensten Korte en Lange Herstelbegeleiding Fysiek de mogelijkheid van gedeeltelijke online begeleiding toegevoegd. Medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid om (afhankelijk van de situatie) afwisselend face-to-face of online sessies te volgen.


 • Wachtlijstbemiddeling (WBM)
  Het actief realiseren van een zo kort mogelijke toegangstijd tot het zorgcircuit, door optimaal gebruik te maken van de capaciteit in Nederland en eventueel buitenland.

 • Expertise (EXP)
  Gericht op het vaststellen van de oorzaak van het ziekteverzuim en op basis hiervan geven van de het juiste behandeladvies. Expertise omvat mono- en multidisciplinaire diagnostiek.

De Bedrijfszorg Menukaart bevat diverse producten die alleen ingezet kunnen worden op verzoek van je bedrijfsarts. De producten uit de menukaart bieden aanvullend op het Philips Health support pakket extra mogelijkheden gericht op de gezondheid van de Philips medewerkers. 

 • Budgetcoach (BC)
  Orde in de financiën van de Philips medewerker brengen en handvatten en adviezen aanreiken om weer op het juiste spoor te komen.

 • Mantelzorgcoach (MZC)
  Werkende mantelzorgers begeleiden bij het combineren van werk en zorgtaken zodat hierin een goede balans ontstaat.

 • Dossierscreening Psychosociaal
  Doorlichting van dossiers van Philips medewerkers met arbeidsongeschiktheid, langer dan 6 weken, op grond van psychische problematiek. Het doel hiervan is het voorkomen van de instroom van werknemers in de WIA op grond van psychische klachten.

 • Gedragsmatig Re-integratie programma
  Een re-integratie programma ter verhoging van de fysieke en functionele belastbaarheid voor de Philips medewerker met chronische of steeds terugkerende arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Naast fysieke klachten is er doorgaans ook een bijkomend psychosociaal of gedragsmatig probleem.

 • Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)
  omvat onderzoek, advisering en behandeling van gecombineerde medische (medisch specialistische), paramedische, gedragsweten-schappelijke en revalidatietechnische en/of arbeidsgerelateerde aard. De zorgverlening omvat revalidatie- en/of arbeidsactivering. Door inzet van MER kan worden voorkomen dat medewerkers, bij wie de klachten langer dan 3 maanden bestaan, te lang zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Je leert om functioneren los te zien van de beperkingen (“leren om de beperking heen te denken en te presteren) en de mentale en fysieke belastbaarheid te verhogen.

Hoe kan ik Menukaart Philips Health support aanvragen? 
Alleen in overleg met je bedrijfsarts kun je doorverwezen worden naar Menukaart Philips Health support. Het aanmeldingsformulier Philips Health Support Menukaart en het toestemmingsformulier Philips Health support is in hun bezit.