Philips Health Care

Health support

Philips zet zich in om medewerk(st)ers die ziek zijn of ziek dreigen te worden, snelle toegang te laten geven tot de juiste arbeidsgerelateerde zorg. Daarom neemt Philips naast een goede collectieve zorgverzekering ook Philips Health support af via IAK Verzekeringen.

Philips Health support
Philips Health support is een doeltreffend instrument om verzuim te beheersen. Dit komt omdat het pakket snel ingezet kan worden, dus nog voordat je ziek wordt. Door op tijd in te grijpen, is de kans kleiner dat je (langdurig) ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt. Dat is voor jezelf heel belangrijk, maar ook voor je werkgever en naaste collega’s.

Diverse modules en producten
Het Philips Health support pakket bestaat uit verschillende modules en producten. Meer informatie over de diverse modules en producten vind je in de tabbladen onderaan deze pagina. Deze modules en producten spelen in op de meest voorkomende verzuimoorzaken van de Philips medewerkers (zoals o.a. stress, lage rugklachten, wachtlijsten, arbeidsconflicten). Door de inzet van één of meerdere van deze modules krijg je snel de benodigde zorg. 

Zorgnetwerk
De afdeling Zorgadvies van IAK zorgt ervoor dat de producten worden aangeboden door zorgverleners, die zo veel mogelijk werken in de omgeving waar je bedrijf gevestigd is. Al deze zorgverleners samen noemen wij het ‘zorgnetwerk’.


Health support aanvragen     


 • Management Coaching (MC)
  Persoonlijk advies aan leidinggevenden en personeelsfunctionarissen over uiteenlopende problemen van of met medewerkers. Zij kunnen gebruik maken van dit product en gesprekken aangaan met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit product kan ook telefonisch worden afgenomen.

 • Mediation (MED)
  Het zodanig begeleiden van partijen bij arbeidsconflicten dat gezamenlijk een oplossing wordt gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 • Korte Psychologische Zorg Online (KPZO)
  Psychologische diagnostiek en zorg via internet voor medewerkers met enkelvoudig/matig ernstige problematiek. Internet, of liever het beeldscherm, vervangt het face-to-face aspect in de communicatie tussen medewerker en zorgverlener.

 • Intensieve Psychologische Zorg (IPZ)
  Psychologische diagnostiek en zorg voor medewerkers met meer complexe problematiek en/of multiple diagnosen/stoornissen, waarvoor een groter aantal behandelsessies benodigd is over een langere periode. 

 • Trauma Opvang en Nazorgadvies (TON)
  Opvang bij onverwachte schokkende gebeurtenissen, waardoor het risico op een (blijvend) trauma met verzuim tot gevolg aanzienlijk kan worden teruggebracht. TON is beschikbaar binnen één werkdag voor een afdeling of team, maar er kan indien gewenst zelfs binnen 2 uur (een) bedrijfsmaatschappelijk werker(s) inschakeld worden voor groepsbegeleiding. 

 • Intake Fysiek (IF)
  Voorafgaand aan alle fysieke trajecten vindt een analyse van het gezondheidsprobleem plaats.

 • Korte (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (K(O)HF)**
  Behandelen en adviseren van Philips medewerkers met (sub-) acute arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De fysieke belastbaarheid wordt verhoogd, zodat beter met (werk-)belasting kan worden omgegaan.

 • Lange (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (L(O)HF)**
  Behandeling, coaching en training over een langere periode aan Philips medewerkers met complexe, arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

 • Werkplek Check-up (Versie light)
  Een éénmalige inventarisatie van de werkplek, de individuele werkmethodiek en de werktechniek van de Philips medewerker met advies ter bevordering van gezond werkgedrag.

 • Werkplek Herstelinstructie Fysiek (WHF)
  Het gaat hier om het aanleren van een gezonde werkhouding, werktechniek en werkstijl, waardoor de Philips medewerker beter in staat wordt gesteld zijn werkbelasting in te schatten en daarmee klachten te voorkomen. 

 • Belastbaarheids Training Fysiek (BTF)
  Een trainingsprogramma met als doel vergroting van de belastbaarheid en voorkoming of vermindering van klachten in de toekomst.

 • Voeding en Beweging (VB)
  Een groepstrainingsprogramma voor Philips medewerkers met overgewicht, gericht op het aanleren van gezonder bewegings- en eetgedrag.

** Binnen Philips Health support  is aan de diensten Korte en Lange Herstelbegeleiding Fysiek de mogelijkheid van gedeeltelijke online begeleiding toegevoegd. Medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid om (afhankelijk van de situatie) afwisselend face-to-face of online sessies te volgen.


 • Wachtlijstbemiddeling (WBM)
  Het actief realiseren van een zo kort mogelijke toegangstijd tot het zorgcircuit, door optimaal gebruik te maken van de capaciteit in Nederland en eventueel buitenland.

 • Expertise (EXP)
  Gericht op het vaststellen van de oorzaak van het ziekteverzuim en op basis hiervan geven van de het juiste behandeladvies. Expertise omvat mono- en multidisciplinaire diagnostiek.

De Bedrijfszorg Menukaart bevat diverse producten die alleen ingezet kunnen worden op verzoek van je bedrijfsarts. De producten uit de menukaart bieden aanvullend op het Philips Health support pakket extra mogelijkheden gericht op de gezondheid van de Philips medewerkers. 

 • Budgetcoach (BC)
  Orde in de financiën van de Philips medewerker brengen en handvatten en adviezen aanreiken om weer op het juiste spoor te komen.

 • Mantelzorgcoach (MZC)
  Werkende mantelzorgers begeleiden bij het combineren van werk en zorgtaken zodat hierin een goede balans ontstaat.

 • Dossierscreening Psychosociaal
  Doorlichting van dossiers van Philips medewerkers met arbeidsongeschiktheid, langer dan 6 weken, op grond van psychische problematiek. Het doel hiervan is het voorkomen van de instroom van werknemers in de WIA op grond van psychische klachten.

 • Gedragsmatig Re-integratie programma
  Een re-integratie programma ter verhoging van de fysieke en functionele belastbaarheid voor de Philips medewerker met chronische of steeds terugkerende arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Naast fysieke klachten is er doorgaans ook een bijkomend psychosociaal of gedragsmatig probleem.

 • Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)
  omvat onderzoek, advisering en behandeling van gecombineerde medische (medisch specialistische), paramedische, gedragsweten-schappelijke en revalidatietechnische en/of arbeidsgerelateerde aard. De zorgverlening omvat revalidatie- en/of arbeidsactivering. Door inzet van MER kan worden voorkomen dat medewerkers, bij wie de klachten langer dan 3 maanden bestaan, te lang zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Je leert om functioneren los te zien van de beperkingen (“leren om de beperking heen te denken en te presteren) en de mentale en fysieke belastbaarheid te verhogen.

Hoe kan ik Menukaart Philips Health support aanvragen? 
Alleen in overleg met je bedrijfsarts kun je doorverwezen worden naar Menukaart Philips Health support. Het aanmeldingsformulier Philips Health Support Menukaart en het toestemmingsformulier Philips Health support is in hun bezit.