Klanttevredenheid cijfer

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet waarschijnlijk per 1 juli 2017 ingaat.

We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat:

Basiscontract arbodienstverlening verplicht

Afspraken tussen werkgever en arbodienstverleners worden vastgelegd in een basiscontract. Hierin staat hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren. Zaken die u in ieder geval moet laten vastleggen zijn:

  • Dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken.
  • Hoe de klachtenprocedure werkt.
  • Dat de bedrijfsarts nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende medewerkers.
  • Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van een second opinion.
  • Dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Laat u goed informeren (door scholing of een adviseur) over de rechten en plichten die u als werkgever aangaat met arbodienstverleners.

Versterking betrokkenheid werkgevers en medewerkers

Medewerkers worden meer betrokken bij het maken van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschaporgaan krijgt bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van preventiemedewerker en zijn positie in de organisatie. Daarnaast gaat de bedrijfsarts, in plaats van bijstand verlenen, adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding. De werkgever is dus verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. De werkgever en medewerker zorgen zelf voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

Handhaving & toezicht

Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De inspectie mag werkgevers zonder een basiscontract arbodienstverlening daarnaast beboeten.

Meer preventie

De gewijzigde Arbowet is met name gefocust op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is belangrijk.

  • De medewerker krijgt het recht op toegang tot een ‘open spreekuur’ ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd. Daardoor kunnen medewerkers een bedrijfsarts raadplegen nog voordat ze ziek worden.
  • Een bedrijfsarts kan de werkvloer bezoeken.
  • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Daardoor ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van medewerkers en het medezeggenschapsorgaan is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

Hebt u vragen over de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet? Wij adviseren uiteraard graag hierover. Neem contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden.