Profiteer nu van 1 maand geen autopremie!

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Op de actie "één maand geen premie voor uw autoverzekering" zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Waarop zijn de actievoorwaarden van toepassing?
  Deze actie geldt alleen bij één particuliere autoverzekering.

 • Wanneer betaalt IAK de 1 maand premie terug?
  IAK Verzekeringen betaalt na verloop van de in de actievoorwaarden genoemde looptijd, 1 maand terug. De terugbetaling zal gedaan worden op dezelfde rekening waarvan in eerste instantie is geïncasseerd. Met een maximumbedrag van 50 euro.

  Dit bedrag is exclusief pakketkorting, assurantiebelasting en poliskosten.

 • Waar heeft de verzekeringnemer recht op?
  Verzekeringnemer heeft recht op eenmalige vrijstelling van één maand premiebetaling op één IAK autoverzekering indien u naast de autoverzekering bij IAK minimaal drie verzekeringen behorende tot de categorieën 'Personen', 'Recreatie' en 'Wonen' van het IAK Privé Pakket afsluit en deze verzekeringen binnen de actieperiode aanmeldt.

 • Wat is de looptijd van de verzekeringen?
  U heeft alleen recht op 1 maand teruggave van premie, na een looptijd van 12 maanden. Indien de verzekeringen binnen 12 maanden worden beëindigd vervalt het recht op premie teruggave.

 • Wat is de looptijd van de actie?
  Deze actie loopt van 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2015. IAK Verzekeringen behoudt zich het recht voor de actie(voorwaarden) tussentijds te wijzigen dan wel te beëindigen. 

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met de actievoorwaarden.